تماس با ما تماس با ما مشاوره

مشاوره

(+98) 21 88960340

راه حل براي مشكل درخواست اعادة دادرسي در امور كيفري


اعادة دادرسي يكي از طرق فوقالعادة شكايت از آراء قطعي است و قانونگذار با پيشبيني احتمالات قابل تصور كه ممكن است پس از صدور حكم قطعي لازم الاجرا اتفاق بيافتد بمنظور پيشگيري از اجراي حكم اشتباهي ( بند يك و دو مادة 272 ( و يا احكام معارض يا متضاد ( بند 3 مادة 272 ( يا حكم صادره بر اساس مستندات جعلي يا شهادت كذب ( بند 4 مادة 272 ( و يا رسيدگي به دلايلي كه بعداً بدست آمده است و دلالت بر بيگناهي محكومعليه دارد ( بند 5 مادة 272 ( يا كيفر نامتناسب ( بند 6 مادة 272 ( و يا براي ارفاق براي محكومٌعليه با استفاده از قانون لاحق كه به نفع اوست ( بند 7 مادة 272 قانون آيين دادرسي كيفري ) اختيار بررسي و تجويز رسيدگي مجدد پرونده را به ديوان عالي كشور داده است . ليكن متأسفانه عملاً بدنبال هر محكوميت كيفري قطعاً حتي مواردي كه با اقرار صريح محكومٌعليه حكم صادره شده است نيز با ادعاي شكنجه و يا عدم تعادل روحي تقاضاي اعادة دادرسي به ديوان عالي كشور داده مي شود و چون براي اين درخواست مهلت قانوني قابل پيشبيني نميباشد و در هر زماني حتي ممكن است پس از اجراي حكم نيز بيگناهي ٌ محكومعليه قابل اثبات باشد و يا اينكه يكي از موارد مذكور در مادة 272 قانون آيين دادرسي كيفري قابل ادعا و بررسي باشد معمولاً ٌ محكومعليه كه يا اغلب از قواعد حاكم بر .اعادة دادرسي بياطلاع ميباشد و يا اينكه براي آزمايش شانس و احتمال پذيرش درخواستهاي مجدد خود را تكرار مينمايد.

ابراهيم  بهنام اصل -رئيس شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور

منبع: www.divanealee.gov.ir

 

تهران - بلوار کشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - ساختمان 410 - طبقه سوم - واحد 14

تلفن:
(+98) 21 88960340

فکس:
(+98) 21 88960698